Certifikace lesů

Hlavním účelem certifikace lesů je zajištění trvale udržitelného hospodaření u všech vlastníků lesů účastnících se regionální certifikace lesů. K naplnění tohoto poslání slouží níže uvedené hlavní body politiky a cíle jakosti Sdružení vlastníků a správců lesních majetků, z.s.p.o., jakožto držitele regionálního certifikátu PEFC pro území České republiky.

1. Podpora trvale udržitelného hospodaření v lesích
Trvale udržitelné hospodaření v lesích znamená využívání lesů takovým způsobem a v takovém rozsahu, že jejich stabilita, druhová rozmanitost, produkční schopnost, regenerační kapacita, vitalita a schopnost plnit všechny užitečné funkce lesa zůstanou trvale zabezpečeny.

2. Podpora víceúčelového využívání lesa
Systém podporuje obecné užívání lesů zohledňováním sociálního a rekreačního využívání lesů, získávání nedřevních produktů a služeb z lesa trvale udržitelným způsobem a podporuje řízené mimoprodukční funkce lesa jako služby vlastníků veřejnosti.

3. Zvyšování odborné úrovně hospodaření v lese
Využívání výsledků a novinek vědy a lesnického výzkumu při dalším profesním vzdělávání odborných lesních hospodářů a školení vlastníků lesů přispěje ke zvyšování odborné úrovně hospodaření v lesích regionu. Osvěta vůči širokému spektru vlastníků, ale i laické veřejnosti zvýrazní povědomí o důležitosti lesa pro život člověka, využívání jeho produktů i jeho sociálních dopadech v bezprostředním okolí. Ke zvyšování odborné úrovně hospodaření náleží i zabezpečení bezpečnosti práce a práv zaměstnanců v lesním hospodářství.

4. Certifikace lesa jako nástroj zvyšující stabilitu životního prostředí člověka                       Životní prostředí člověka je závislé na kvalitě lesů a poskytování jejich funkcí. Ochrana současné výměry lesů a jejich zvyšování zalesňováním nelesních půd vytváří trvalý rámec pro poskytování všech funkcí lesa. Z důvodů stability tohoto prostředí je zejména nezbytné udržování genofondu pro vhodnou obnovu lesních porostů, zvyšování biodiverzity, uplatňování integrované ochrany lesa proti škůdcům, respektování funkčně integrovaného hospodaření v kategoriích lesů ochranných a zvláštního určení a omezování pesticidů a hnojiv.

5. Důvěryhodnost certifikačního systému
Vypracovaný systém kritérií umožňuje kontrolu a poměřování všech jejich indikátorů. Mnoho z nich je kontrolovatelných nejen specializovanými auditory a odborníky, ale i laickou uživatelskou veřejností, protože obecný neomezený vstup do lesů tuto kontrolu v lesích České republiky umožňuje. Provázanost systému certifikace PEFC s informacemi od státní správy lesů umožňuje nejen informovat o lesích a stavu hospodaření v nich, ale i vylučovat vlastníky lesů z tohoto systému při neplnění jeho základních kritérií. Tato provázanost na informace od státní správy lesů a jejich využívání je jednou z výrazných odlišností od jiných certifikačních systémů.

6. Dosahování trvalé produkce dříví jako obnovitelného přírodního zdroje                       Trvalost obnovitelného přírodního zdroje bude zajištěna: nepřekračováním celkového průměrného přírůstu v regionu těžbou dříví zvyšováním celkové rozlohy lesní půdy obnovou lesa stanovištně a geneticky vhodnými dřevinami péčí o stabilitu zvyšováním podílu melioračních dřevin a odpovídající výchovou porostů uplatňováním integrované ochrany lesů proti škodlivým činitelům zvyšováním podílu přirozené obnovy.

Jsme držiteli certifikace PEFC, které deklaruje péči o les ve smyslu trvale udržitelného hospodaření:

Dále jsme držiteli certifikátu FSC® – Cerfikát FSC®

 

Certifikát FSC_0001Certifikát FSC_0002Certifikát FSC_0003Certifikát FSC_0004Certifikát FSC_0005Certifikát FSC_0006

Comments are closed.