O společnosti

Městské lesy Doksy, s.r.o. hospodaří na 984 ha lesní půdy. Spravují historický lesní majetek města Doksy,  v nejbližším okolí Máchova jezera, měst  Doksy, Staré Splavy a přilehlých obcí Obora, Okna, Žďár v Podbezdězí. Jedná se o přírodně velmi pestré území Severočeské pískovcové plošiny, Českého ráje, Dokeské pahorkatiny, Máchova jezera, pískovcových roklí Kokořínska a znělcových suků.

Správu historického lesního majetku města Doksy zajišťujeme od roku 1991, kdy byla zřízena příspěvková organizace Městské lesy Doksy, která byla v roce 2001 převedena na společnost s ručením omezeným – Městské lesy Doksy, s.r.o., jejímž jediným zřizovatelem je město Doksy.

Dnes se pracovníci firmy snaží trvale zlepšovat stav lesního majetku. Jejich cílem je při šetrném, trvale udržitelném způsobu hospodaření s využitím přírodních procesů, obnovovat a udržovat stabilní lesní ekosystémy, zvyšovat druhové zastoupení dřevin, s cílem přiblížit se přirozené skladbě lesů s přiměřeným uplatněním produkčně vhodných druhů. Snažíme se rozvíjet mimoprodukční funkce lesů, zejména vytvářet dobré lesní a rekreační zázemí pro návštěvníky lesa. Naše lesy jsou využívány ke všem běžným druhům rekreačních činností, jako jsou turistika, cyklistika, jízda na koni, pěší procházky i běžecké sporty.

Jsme držiteli certifikace PEFC, které deklaruje péči o les ve smyslu trvale udržitelného hospodaření:Certifikát PEFC

Spravujeme a využíváme les a lesní půdu takovým způsobem a v takovém rozsahu, které zachovávají jejich biodiverzitu, produkční schopnosti, regenerační kapacitu, vitalitu a schopnost plnit jak v současnosti, tak v budoucnosti odpovídající ekologické, ekonomické a sociální funkce, které nepoškozují ostatní ekosystémy.

V obchodních vztazích se snažíme poskytovat pouze kvalitní služby. Snažíme se podporovat trh a zaměstnanost na regionální úrovni v drobné a střední podnikatelské sféře. Našimi odběrateli jsou převážně drobní a střední pilařské provozy v Libereckém a Středočeském kraji. Práce pro nás vykonávají většinou živnostníci a střední firmy. Základním výběrovým kritériem je kvalita prací a šetrnost technologií k lesnímu ekosystému. Prodej dřeva je realizován ve vlastní režii.

Dále mají naše lesy certifikát FSC® – Cerfikát FSC®

Lesní hospodářství

Městské lesy Doksy, s.r.o. hospodaří na 984 ha lesní půdy. Územně náleží do přírodní lesní oblasti Severočeská pískovcová plošina a Český ráj, Dokeská pahorkatina. druhová skladba porostů většinou odpovídá přírodním podmínkám (půdě a klimatu). Na písčitých, na vodu propustný a chudých půdách dominují porosty borovice lesní (Pinus silvestris) a to přibližně na 60% plochy.

Další významnou dřevinou je smrk ztepilý, vyskytující se na 20% plochy, ten je v současné době poškozován biotickými a abiotickými činiteli a dochází k rychlému rozpadu smrkových porostů. Porosty neodpovídající stanovišti se v rámci obnovy lesa snažíme nahradit dřevinami stanovištně odpovídajícími, zejména listnáči, buk, dub, v příměsi javor klen, třešeň ptačí, jeřáb muk a břek, jilm. Snažíme se v druhové skladbě zvýšit podíl jedle.

Přirozené smrkové stanoviště se nacházejí v pískovcových roklích, kde jsou díky stékající vodě a chladnějšímu klimatu příznivé podmínky pro jeho růst. Z listnatých dřevin je nejvíce zastoupen dub zimní, buk, a na písčitých půdách bříza. V pěstování využíváme přírodě blízkých postupů s důrazem na co nejvyšší využití přírodních procesů v obnově i výchově. Roční těžební etát je 4300 m3. Část majetku se nachází v CHKO Kokořínsko – Máchův Kraj.

Comments are closed.