Žádosti o odkácení

Potřebujete odkácet strom na lesním pozemku, který dle Vašeho názoru ohrožuje Váš majetek či bezpečnost osob?

Postupujte takto:

  1. Napište písemnou žádost (níže naleznete VZOR), je vhodné k žádosti připojit i fotografii
  2. Označte daný strom barvou, páskou
  3. Žádost doručte elektronicky (lesydoksy@lesydoksy.cz), osobně či poštou na adresu Městských lesů Doksy, s.r.o., Valdštejnská 258, Doksy 472 01.

Zaměstnanci Městských lesů provedou v nejbližší době po doručení žádosti šetření a posouzení daného stromu/stromů potřeby zkácení. O výsledku informujeme žadatele písemně.

Vyřízeny budou pouze žádosti doručeny výše uvedeným způsobem.

VZOR – Žádost o pokácení stromu (Word)

VZOR – Žádost o pokácení stromu (PDF)

Upozornění:

Dle zákona o lesích 289/1995 sb, § 22 odst. 1 jsou „Vlastníci staveb nebo investoři staveb a zařízení povinni provést na svůj náklad nezbytně nutná opatření, kterými jsou nebo budou jejich pozemky, stavby a zařízení zabezpečeny před škodami způsobenými zejména sesuvem půdy, padáním kamenů, pádem stromů nebo jejich částí, přesahem větví a kořenů, zastíněním a lavinami z pozemků určených k plnění funkcí lesa; tato opatření jsou oprávněni provést i napozemcích určených k plnění funkcí lesa. Rozsah a způsob zabezpečovacích opatření stanoví orgán státní správy lesů, pokud není podle zvláštních předpisů příslušný jiný orgán státnéí správy. Vlasník pozemků určených k plnění funkcí lesa je povinnen provedení opatření strpět.“

Comments are closed.