Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název
Městské lesy Doksy, s.r.o.

2. Důvod a způsob založení
Společnost byla založena rozhodnutím zastupitelstva města Doksy, které je jediným vlastníkem společnosti, dne 10. května 2001. Důvodem založení je správa lesního majetku města Doksy. Společnost je zapsána od 10. srpna 2001 v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 18073. Více o náplni činnosti zde.

3. Organizační struktura
Řídícím článkem společnosti je lesní správa. Vedoucím lesní správy je jednatel společnosti, dalšími členy jsou technik správy = lesní specialista, administrativní pracovník = účetní a 3 pomocní pracovníci v lesnictví a údržby zeleně. Společnost netvoří další podřízené útvary ani neovládá další společnosti.

4. Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa
Městské lesy Doksy, s.r.o.
Valdštejnská 258
472 01 Doksy

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
Městské lesy Doksy, s.r.o.
Valdštejnská 258
472 01 Doksy

4.3 Úřední hodiny
Pondělí          8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00
Středa            8:00 – 12:00 a 13:00 – 15:00

4.4 Telefonní čísla
Jednatel         732 744 924
Účetní            731 904 636

4.5 Čísla faxu
Společnost nemá fax.

4.6 Adresa internetové stránky
www.lesydoksy.cz

4.7 Adresa e-podatelny
lesydoksy@lesydoksy.cz

4.8 Další elektronické adresy
Datová schránka: K49mcqq

5. Případné platby lze poukázat
Bankovní spojení: 903 693 389/0800 Česká spořitelna

6. IČ
25432851

7. DIČ
CZ25432851

8. Dokumenty

8.1 Seznamy hlavních dokumentů
Hlavní dokumenty společnosti nejsou určeny.

8.2 Rozpočet
Společnost nevytváří rozpočet.

9. Žádosti o informace
Žádosti o informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů se podávají

  • ústně – v kanceláři lesní správy (viz bod 4.2)
  • písemně – osobně v kanceláři lesní správy nebo poštou na adresu společnosti (viz bod 4.1), za písemnou žádost se považuje také žádost podaná elektronicky bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na elektronickou podatelnu společnosti (viz bod 4.7.) nebo do datové schránky společnosti (viz bod 4.8)

10. Příjem žádostí a dalších podání
Viz bod 9.

11. Opravné prostředky
Proti rozhodnutí společnosti, jako povinného subjektu dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým společnost odmítla poskytnout informaci na základě žádosti lze podat odvolání dle § 16 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

§ 16
Odvolání

(1) Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání.

(2) Povinný subjekt předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

(3) Nadřízený orgán rozhodne o odvolání do 15 dnů ode dne předložení odvolání povinným subjektem. Lhůta pro rozhodnutí o rozkladu je 15 pracovních dnů ode dne doručení rozkladu povinnému subjektu. Lhůtu nelze prodloužit.

(4) Při soudním přezkumu rozhodnutí o odvolání na základě žaloby podle zvláštního právního předpisu soud přezkoumá, zda jsou dány důvody pro odmítnutí žádosti. Nejsou-li žádné důvody pro odmítnutí žádosti, soud zruší rozhodnutí o odvolání a rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti a povinnému subjektu nařídí požadované informace poskytnout. Na postup společnosti při vyřízení žádosti o informaci dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů lze podat stížnost dle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

§ 16a
Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

(1) Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen „stížnost“) může podat žadatel,
a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

(2) Stížnost lze podat písemně nebo ústně; je-li stížnost podána ústně a nelze-li ji ihned vyřídit, sepíše o ní povinný subjekt písemný záznam.

(3) Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne
a) doručení sdělení podle § 6, § 14 odst. 5 písm. c) nebo § 17 odst. 3,
b) uplynutí lhůty pro poskytnutí informace podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7.

(4) O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán.

(5) Povinný subjekt předloží stížnost spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu do 7 dnů ode dne, kdy mu stížnost došla, pokud v této lhůtě stížnosti sám zcela nevyhoví tím, že poskytne požadovanou informaci nebo konečnou licenční nabídku, nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti.

(6) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) postup povinného subjektu potvrdí,
b) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil, případně předložil žadateli konečnou licenční nabídku, nebo
c) usnesením věc převezme a informaci poskytne sám nebo vydá rozhodnutí o odmítnutí žádosti;

(7) Nadřízený orgán při rozhodování o stížnosti podle odstavce 1 písm. d) přezkoumá postup povinného subjektu a rozhodne tak, že
a) výši úhrady nebo odměny potvrdí,
b) výši úhrady nebo odměny sníží; tento postup nelze použít vůči orgánům územních samosprávných celků při výkonu samostatné působnosti, nebo
c) povinnému subjektu přikáže, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, zjednal nápravu, jde-li o úhradu nebo odměnu za poskytnutí informace územním samosprávným celkem v samostatné působnosti.

(8) Nadřízený orgán o stížnosti rozhodne do 15 dnů ode dne, kdy mu byla předložena.

(9) Rozhodnutí podle odstavců 6 a 7 se oznamuje žadateli a povinnému subjektu. Proti rozhodnutí vydanému podle odstavců 6 a 7 se nelze odvolat. Jde-li však o rozhodnutí podle odstavce 6 písm. c), nelze se odvolat pouze v případě, kdy rozhodl nadřízený orgán určený podle § 178 odst. 2 věty poslední správního řádu nebo podle § 20 odst. 5 tohoto zákona.

(10) Je-li poskytnuta informace podle odstavce 6 písm. c), žadatel může ve smyslu odstavce 1 písm. a) nebo c) postupovat obdobně.

12. Formuláře
Nejsou dostupné žádné formuláře.

13. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací
Návody pro řešení životních situací na portal.gov.cz

14. Předpisy

14.1 Nejdůležitější používané předpisy
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

14.2 Vydané právní předpisy
Společnost nevytváří obecně platné předpisy.

15. Úhrady za poskytování informací

15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací
Zveřejňování informací provádí společnost na své náklady. Poskytování informací na základě žádosti (ústní i písemné) je prováděno za úhradu.
Výši úhrady za poskytnutí informace stanoví příslušný pracovník dle sazebníku:

Pořizování jednostranných tisků a kopií stránky velikosti A4 černobíle – 4,- Kč.
Pořizování jednostranných tisků a kopií stránky velikosti A4 barevně – 12,- Kč.
Technický nosič dat (pokud tuto formu vyžaduje žadatel) – CD 10 Kč.

Náklady za použitou nebo požadovanou poštovní službu se hradí ve výši skutečných nákladů a mění se dle aktuálních tarifů České pošty a.s..

Sazba nákladů za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací odvozená z nákladů na platy zaměstnanců úřadu činí 100,- Kč za každou, i započatou, půlhodinu vyhledávání.

15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací
Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů nebyla dosud přijata.

16. Licenční smlouvy

16.1 Vzory licenčních smluv
Vzor licenční smlouvy dle § 14 a zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

16.2 Výhradní licence
V současné době nejsou pro Městské lesy Doksy, s.r.o. poskytnuty žádné výhradní licence podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
Dosud nebyly doručeny žádné žádosti o informace dle uvedeného zákona.

 

Comments are closed.