Křemenný porfyr

Tuto horninu někdy označujeme také jako ryolit, paleoryolit nebo ryolitový ignimbrit, vznikala v prvohorách v období spodního permu (tedy v rozmezí 299 – 272 mil. let).

Řadíme ji mezi kyselé výlevné horniny, které většinou vytvářely krátké lávové proudy. V našem regionu se většinou vyskytují v přímém kontaktu s melafýry.

Zbarvení je bílošedé, někdy s narůžovělým nádechem, anebo červenohnědé. Právě výraznější zbarvení těchto hornin bylo vyhledáváno pro stavební účely, kdy kámen byl požíván na železničních stavbách, zdích, ale i samotných domech, kde byl přiznán bez omítek.

Minerální složení tvoří šedočerný křemen, narůžovělé vyrostlice ortoklasu a bílé částice kyselých plagioklasů, jako přídatné součásti je většinou biotit.

V rámci blízkého kontaktu s melafýry se můžeme setkat i polohami, kde se vyskytuje zajímavá dutinová mineralizace tvořená peckami s minerály křemitých hmot.

Horninu můžeme řadit mezi dekorativní kameny. Její výskyt je v rámci Libereckého kraje vázaný na Ještědské krystalinikum, mezi známé oblasti výskytu patří oblast mezi Vlčetínem a Hodkovicemi nad Mohelkou, zde je i několik menších, dnes již zarostlých, lomů.

Comments are closed.